Zámer vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma, ako aj a návrh Programu starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2032

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy